top of page

מילון מונחים

האזורים במערכת העצבים המרכזית המורכבים מסיבי העצבים (אקסונים) עטופי המיאלין, אשר בהסתכלות במיקרוסקופ הינם בעלי צבע לבן. הסיבים אשר יוצאים מתאי עצב שונים יוצרים יחדיו מסלולים, שתפקידם לקשר בין אזורים שונים במערכת העצבים ובכך לאפשר את פעולתה התקינה.

חומר לבן

White Matter

bottom of page