top of page

מסמכים ודיווחים

ב-MS ישראל, אנחנו מאמינים שכל ארגון הפועל לטובת הציבור ונסמך על תרומות ומענקים, צריך להתנהל בשקיפות מרבית.  כאן תוכלו למצוא את מסמכי ההתאגדות של MS ישראל בע"מ (חל"צ) ואת הדיווחים השנתיים של הארגון לרשם העמותות ורשם ההקדשות.

מידע נוסף ומפורט ניתן למצוא באתר גיידסטאר.

חשוב לנו להדגיש שאין ב-MS ישראל מקבלי שכר וכל הפעילויות של בעלי התפקידים בארגון מתבצעות בהתנדבות מלאה!

בעלי תפקידים
bottom of page