top of page

מילון מונחים

הירידה הכוללת בנפח המוח, כתוצאה מפעילות מחלת הטרשת הנפוצה, אשר ניתנת למדידה באמצעות בדיקת MRI. אפשר להתייחס לאיבוד זה כניוון - אטרופיה. איבוד נפח המוח קשור למוגבלות קבועה.

איבוד נפח מוח

Brain Volume Loss

bottom of page